DODAJ

Jest przetarg na III etap rewitalizacji parku osiedlowego Integracja-Sport-Zdrowie-Wypoczynek (Strachocin, Wojnów)

Wrocław
Plan całego parku Integracja-Sport-Zdrowie-Wypoczynek (wizualizacja:  wroclaw.pl)
Orzech
2017-02-19 19:31:06
10 lutego Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (spółka należąca do Gminy Wrocław) ogłosił przetarg nieograniczony na III – ostatni etap rewitalizacji parku osiedlowego Integracja-Sport-Zdrowie-Wypoczynek (Strachocin, Wojnów).

Zakres robót obejmuje:
1) przygotowanie terenu  prace ziemne: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną, rozłożenie nawierzchni bezpiecznej żwirowej, montaż krawężników, ławy fundamentowe betonowe, 
2) zakup i montaż urządzeń: a) piramida linowa o wymiarach: długość: 9,8 m, szerokość: 9,8 m, wysokość: 6,0 m, przestrzeń minimalna: okrąg o średnicy 11,0 m, grupa wiekowa: od 5 do 14 lat, wysokość swobodnego upadku: 2,0 m, głębokość posadowienia: 1,0 m, b) ścianka wspinaczkowa wysokości do 4 m, przeznaczona do wspinaczki bulderowej, skałki wykonane w technologii imitującej naturalną rzeźbę skalną na bazie laminatu, panele wspinaczkowe wykonane w technologii 3D, c) ławka typu DOMINO o kącie 90 stopni, metalowa z drewnianym siedziskiem, d)stolik do gry w szachy,
3) wykonanie prac w zieleni: - przesadzenie drzewa. 

Kryteria oceny ofert: Cena: 60, Termin wykonania zamówienia: 40.

Termin realizacji robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2017 roku. Pielęgnacja zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) od dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczono na 27 lutego 2017 roku, na godzinę 9:00.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Inwestycja ta jest realizacją jednego ze zwycięskich projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego  edycji z roku 2016. Projekt miał numer 606 i zdobył łącznie 1396 głosów. Jest to projekt realizowany w progu budżetowym  do 250 tys. zł.

Uzasadnienie projektu:
Trzeci i ostatni etap kompleksowej rewitalizacji parku osiedlowego przy ul. Strachocińskiej oraz przywrócenie funkcjonalności jako terenu rekreacyjnego o profilu wypoczynkowo-sportowym, a także stworzenie funkcji integracyjnej i kulturalnej.

Planowane elementy 3 ostatniego etapu etapu:
1. dalsza rozbudowa strefy sportu i rekreacji dla osób dorosłych i młodzieży (obok istniejącej siłowni plenerowej) o następujące elementy: 
- montaż dużego linarium uniwersalnego, 
- montaż bezobsługowej ścianki wspinaczkowej, 
- wydzielenie strefy gier zespołowych no. badminton, bule, mini siatka, inne (obrzeża strefy, montaż 2 słupków do rozwieszenia siatki, kosz sportowy, wnętrze wypoziomowane trawiaste, 2 ławki dla kibiców), 
- montaż strefy gier planszowych (stół do gier planszowych z ławkami). 

Należy brać pod uwagę fakt, że w poprzednich etapach rozbudowy parku wykonano już część niezbędnych prac takich jak: niwelacja terenu pod wyżej wymienione urządzenia, wykonanie podejść z kostki brukowej).

Cele: Stworzenie miejsca plenerowej integracji mieszkańców (organizacja m.in. pikników, koncertów, pokazów, imprez szkolnych, zajęć sportowych) · Stworzenie miejsca rekreacji · Rozwinięcie funkcji sportowej parku · Stworzenie na rowerowej mapie Wrocławia nowego miejsca postoju i wypoczynku Korzyści: · promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu · promocja sportów całorocznych · narzędzie trenera osiedlowego, osiedlowej grupy teatralnej · rozwój imprez plenerowych · promocja osiedli – park może być oznaczany jako miejsce postojowe na szlakach turystycznych przebiegających przez nasze osiedla. Jest to także skuteczna promocja wrocławskich tras wycieczkowych prowadzonych w stronę Oławy.

Jest to etap zamykający całość inwestycji związanych z parkiem.

wroclaw.pl
Wizualizacja: wroclaw.pl