We Wrocławiu powstanie Inkubator E-Sportuźródło: Pracownia Architektoniczna PRIMA

We Wrocławiu powstanie Inkubator E-Sportu

Orzech
Orzech
REKLAMA
Klub sportowy AZS Wrocław chce wybudować w stolicy Dolnego Śląska inkubator e-sportu. Inwestycja jest planowana do realizacji na wrocławskim Zaciszu przy ul. Józefa Mianowskiego 2b. Budynek nowego inkubatora ma stanąć obok stadionu piłkarskiego AZS Wrocław i hotelu GEM.
Wartość projektu wynosi 14 243 203 zł z czego dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości) ma wynieść 9 705 844 zł. Funduszem dotującym inwestycję jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Za projekt architektoniczny budynku Inkubatora E-Sportu odpowiedzialna jest Pracownia Architektoniczna PRIMA z Wrocławia.
Powierzchnia użytkowa obiektu to 1851 mkw., a kubatura 5 860 metrów sześciennych. Powierzchnia działki w granicach opracowania – 1 978 mkw. Obok budynku przewidziano parking z 31 miejscami postojowymi.
Pracownia Architektoniczna PRIMA
Wnioskodawcą-podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie projektu jest Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu. Celem głównym projektu jest ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP poprzez utworzenie i zarządzanie powstałą infrastrukturą, umożliwiającą rozwój MŚP, zwłaszcza związaną z działalnością sportową, do których należą głównie osoby bezrobotne, w tym absolwenci AWF (trenerzy, instruktorzy, rehabilitanci itp.). Odbiorcami usług będą nowo powstające oraz krótko działające na rynku firmy z sektora MŚP, które chcą się rozwijać, lecz z powodu trudnych warunków we wstępnej fazie działalności nie mogą samodzielnie tego dokonać. Z powstałej infrastruktury będzie mogło skorzystać 26 firm. 
Układ pomieszczeń będzie także umożliwiać wynajmowanie powierzchni łączonych, co umożliwi działalność większej liczbie podmiotów. Innowacyjność działań polega na stworzeniu niekonwencjonalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem narzędzi ICT (techniki multimedialne dedykowane dla sportu, rekreacji, rehabilitacji). 
Pracownia Architektoniczna PRIMA
REKLAMA
Działalność Inkubatora wpisuje się w jeden z obszarów inteligentnej specjalizacji Dolnego Śląska, tj. w obszar technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), podobszary: systemy wspomagania decyzji menadżerskich (Business Process Management), aplikacje mobilne, tworzenie gier komputerowych, systemy e-commerce, inteligentne systemy informatyczne. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: etap 1 – budowa budynku inkubatora, etap 2 – zakup wyposażenia biurowego, teletechnicznego, informatycznego. Planowane są także działania promocyjne (tablica informacyjna, pamiątkowa, oznakowanie wyposażenia) i zarządzanie projektem – pełnienie nadzoru inwestorskiego. Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystana nieruchomość gruntowa, będąca w posiadaniu wnioskodawcy, na której będzie zlokalizowany budynek inkubatora.
Pracownia Architektoniczna PRIMA
8 lipca zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wykonawcę prac budowlanych. Do przetargu stanęło aż 14 podmiotów. Rozpiętość cenowa wynosiła od 9 mln 732 tys zł do 15 mln 199 tys zł. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AWM Budownictwo S.A. z Wrocławia. Oferta ta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów tj. 99,42 pkt w kryteriach: cena oferty brutto (waga kryterium 60%), doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (waga kryterium 20%) oraz gwarancja i rękojmia (waga kryterium 20%). Cena oferty (9 mln 818 tys zł) mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 
13 lipca wpłynęło odwołanie od wyników tego przetargu złożone przez firmę Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa (10 mln 577 tys zł95,5 pkt).
Pracownia Architektoniczna PRIMA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA