Będzie rozbudowa Aquaparku. Radni uchwalą nowy planźródło: mat. prasowe/N. Kowalik

Będzie rozbudowa Aquaparku. Radni uchwalą nowy plan

Wrocław
REKLAMA
Wrocławski Aquapark szykuje się do kolejnej inwestycji – w planach jest budowa nowej hali basenowo-rekreacyjnej. W czwartek radni zajmą się uchwaleniem planu miejscowego dla terenu pod planowaną rozbudowę.
W maju prezydent Wrocławia wydał decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia "Rozbudowa Aquaparku Wrocław – budowa Hali Basenowo-Rekreacyjnej na terenie Wrocławskiego Parku Wodnego wraz z infrastrukturą i włączeniem do miejskich sieci uzbrojenia terenu".
A na czwartkowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, rajcy zajmą się uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku wodnego w rejonie ulicy Borowskiej.
Będzie nowy plan miejscowy
REKLAMA
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, celem planu jest stworzenie nowych regulacji prawnych, które przyczynią się do rozszerzenia oferty przestrzennej, umożliwiającej realizację zamierzeń inwestycyjnych spółki Wrocławski Park Wodny, planującej rozbudowę Aquaparku
Nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, wynikające z aktualnych potrzeb oraz spełniające wymagania ładu przestrzennego, wpłyną na zwiększenie atrakcyjności Aquaparku. Ustalenia planu pozwolą na integrację elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz określą kierunki przekształceń przestrzennych obszaru objętego planem, nie naruszając obowiązującego studium – podkreślają autorzy planu.
UM Wrocławia
Nowy plan przewiduje możliwość zabudowy usługowej, obejmującej usługi sportu i rekreacji (kryte urządzenia sportowe, terenowe urządzenia sportowe, usługi drobne, wody powierzchniowe, zieleń parkową, place zabaw, skwery, ogrody tematyczne, polany rekreacyjne) oraz usługi I (obiekty hotelowe, gastronomię, biura, handel detaliczny małopowierzchniowy A ograniczony do powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 mkw., rozrywkę, obiekty kongresowe
i konferencyjne, poradnie medyczne, obiekty kształcenia dodatkowego, edukację z dopuszczeniem wyłącznie przedszkoli, obiekty opieki nad dzieckiem oraz szalety). 

Plan utrzymuje obecną funkcję terenu wzbogacając ją o dodatkowe funkcje uzupełniające. W trakcie procesu projektowego zwrócono szczególną uwagę na zachowanie istniejącej zieleni. Dla obiektów zapisy planu ustalają, w nawiązaniu do bezpośredniego sąsiedztwa Wzgórza Władysława Andersa, obowiązek procentowego udziału dachów i ścian o wykończeniu zapewniającym naturalną wegetację w formie zielonych dachów i ścian w formie ogrodu wertykalnego. Zapisy planu, uwzględniając istniejące zagospodarowanie, wprowadzają ustalenia umożliwiające rozwój tego terenu, chroniąc go przed niepożądanymi zmianami funkcjonalno-przestrzennymi – czytamy w dokumencie.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA