Wybrano wykonawcę kolejnej obwodnicy w woj. śląskimGDDKiA

Wybrano wykonawcę kolejnej obwodnicy w woj. śląskim

Orzech
Orzech
REKLAMA

W przetargu na budowę obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78 wpłynęło aż 15 ofert. Najtańszą z nich okazała się ta firmy NDI z Sopotu, która zaoferowała wykonanie inwestycji za 162,3 mln zł.

Jeśli w ciągu dziesięciu dni nie wpłyną odwołania od tego wyboru, przekażemy dokumentację przetargową do standardowej, uprzedniej kontroli Prezesa UZP. Po jej pozytywnym zakończeniu umowę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) będzie mogła podpisać w III kwartale 2024 r. Dla tej inwestycji w kwietniu br. Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Obwodnica Kroczyc

Trasa o długości ok. 9,1 km przebiegać będzie w nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja wynika m.in. z konieczności dostosowania całego ciągu DK78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca, w tym dwa ronda. Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które pojawią się w ciągu obwodnicy, należą cztery wiadukty zlokalizowane nad szlakami migracji zwierząt. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze oraz pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Normy i standardy środowiskowe zostaną zapewnione dzięki wybudowaniu urządzeń ochrony środowiska, wspomnianych wcześniej przejść dla zwierząt dużych i średnich, jak również przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt małych. Powstaną też ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów oraz system odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe. Całość zwieńczy nasadzenie zieleni ochronnej i naprowadzającej.

GDDKiA
REKLAMA

GDDKiA tworzy nowy przebieg DK78

Obwodnica Kroczyc to kolejny element układanki tworzącej blisko 50 km nowego przebiegu DK78 między Siewierzem i Szczekocinami. Stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, której I etap jest w realizacji, a dla II etapu szukamy wykonawcy, oraz obwodnicy Pradeł. Wojewoda Śląski proceduje aktualnie wniosek o decyzję ZRID dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów. Projektanci pracują również nad dokumentacją dla rozbudowy odcinka Pradła – Irządze. W efekcie tych wszystkich działań do 2027 r. przebudujemy lub wybudujemy w nowym śladzie prawie 50 km DK78 we wschodniej części województwa.

Wspomniane wcześniej obwodnice w ciągu DK78 (Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów) powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Podobnie jak kolejna obwodnica w ciągu DK78, Nakła Śląskiego i Świerklańca, dla której opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Zadanie to przewidziano do realizacji w latach 2029-2031.

Dzięki tym inwestycjom rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską i prowadząca do Chmielnika w woj. świętokrzyskim DK78 ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca, w których wcześniej dochodziło do zdarzeń drogowych. Nowo budowane odcinki przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej DK78 przeważać będzie ruch lokalny. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z DK11, a w przyszłości S11.

GDDKiA

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA