Gmina przygotowała nowy plan miejscowy dla Długołęki. Można składać uwagiźródło: Investphoto.pl

Gmina przygotowała nowy plan miejscowy dla Długołęki. Można składać uwagi

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
W zachodniej części wsi Długołęka mają powstać domy, zakłady produkcyjne, czy zabudowa usługowa. Realizacja założeń przygotowywanego MPZP ma zwiększyć wpływy gminy z podatków. Mieszkańcy mogą zapoznać się z jego projektem i wnioskować o zmiany.
Wójt gminy Długołęka poinformowała 18 września o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Długołęka – MPZP Długołęka XIII. Z dokumentacją można się zapoznać w urzędzie gminy od 2 do 24 października. 11 października odbędzie się tam publiczna dyskusja nad planem. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi także pisemnie, ustnie bądź elektronicznie do 8 listopada.

Mieszkania, zakłady i zieleń

Planem miejscowym zostanie objęty obszar o powierzchni około 3,64 ha w zachodniej części wsi. Od zachodu i północy sąsiaduje z rzekami (Topór i Dobra), od wschodu z drogą gminną (ulica Łowiecka), a od południa z łąkami. Największa przestrzeń (1ZP) zostanie przeznaczona pod zieleń (funkcja podstawowa) oraz usługi sportowe i rekreacyjne z infrastrukturą techniczną (dopuszczalna).
Na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U ma powstawać przede wszystkim zabudowa usługowa oraz jednorodzinna wolno stojąca i bliźniacza, z dopuszczeniem infrastruktury technicznej. Maksymalna intensywność zabudowy wynosi 1, wysokość 12 m, a minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 25%.
Właściciele nieruchomości na obszarze 1P/U będą mogli zrealizować zabudowę produkcyjną, magazynową, składową (maksymalna intensywność zabudowy to 1,2) bądź usługową (1), o wysokości do 12 m. Pod zieleń będą musieli przeznaczyć co najmniej 10 lub 15% powierzchni terenu.
REKLAMA
Realizowanie na terenach 1MN/U i 1ZP przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko będzie zakazane. Jeśli chodzi o minimalną liczbę miejsc parkingowych, to wynosi ona 1 na każde mieszkanie, 1 na każdych 3 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych, magazynowych i składowych, 1 na każde rozpoczęte 50 mkw. powierzchni obiektu handlowego lub 1 na każde rozpoczęte 100 mkw. innych obiektów usługowych.
Gmina Długołęka

Gmina ma zarobić i oszczędzić

Jak uzasadniają urzędnicy, wpływy gminy z tytułu podatku od nieruchomości zwiększą się. Dodają, że zmniejszą się przy tym wydatki na realizację i utrzymanie dróg publicznych, ponieważ plan zakłada zmniejszenie powierzchni tych terenów.
Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu jest zasadne i stanowić będzie podstawę do realizacji zamierzeń inwestycyjnych, spójnych z wyznaczonymi kierunkami polityki przestrzennej gminy – czytamy w uzasadnieniu.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA