Audytorzy przyjrzą się budowie nowej siedziby Muzeum Śląskiego

Audytorzy przyjrzą się budowie nowej siedziby Muzeum Śląskiego

Katowice
REKLAMA

Rozpoczyna się audyt projektu "Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego". Przeprowadzi go Grupa Gumułka - firma konsultingowa z Katowic. Przez najbliższych kilka tygodni jej eksperci sprawdzać będą m.in. sposób wykorzystania unijnej dotacji na budowę, prawidłowość postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zasady prowadzenia ewidencji księgowej.

Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego to jedna z najważniejszych inwestycji w woj. śląskim. Nowa siedziba placówki znajdować się będzie na terenach byłej kopalni "Katowice". Na potrzeby placówki zostanie zaadaptowana część zabytkowych pokopalnianych budynków. Jednak wszystkie kondygnacje głównego budynku Muzeum Śląskiego znajdą się pod ziemią.


Budowa realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to 324 mln zł. Ze względu na wartość projektu przekraczającą 50 mln euro, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, wymagane było zatwierdzenie wniosku aplikacyjnego i wydanie decyzji przyznającej dofinansowanie przez Komisję Europejską. Ponadto zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL, z uwagi na wartość robót budowlanych w projekcie przekraczającą 30 mln zł, beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego realizowanego przez siebie projektu.


Audyt projektu "Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego" przeprowadzi Grupa Gumułka - czołowa polska firma audytorska z Katowic. Jak mówi odpowiedzialna za audyt Muzeum Śląskiego Monika Mosur-Łagutko z Grupy Gumułka, zakres badania jest dość precyzyjnie określony w wytycznych. - Zbadamy poprawność księgowania wydatków, sposób ich dokumentowania oraz zasady prowadzenia ewidencji księgowej. Istotną częścią audytu będzie weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ocenie podlegać będzie też sposób promocji projektu oraz archiwizacji dokumentacji projektowej. Ocenimy postępy w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienie zakupionych towarów czy wykonanie usług. Ocenimy, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, a także czy osiągnięto zakładany efekt rzeczowy - mówi Monika Mosur-Łagutko.

REKLAMA


Plan audytu nie przewiduje natomiast oceny polityki personalnej w Muzeum Śląskim, dlatego audytorzy nie będą przyglądać się przykładowo procedurze konkursu na nowego dyrektora Muzeum. - Nie znaczy to oczywiście, że nie będziemy oceniać decyzji podejmowanych przez zarządzających Muzeum. To przecież jego dyrekcja jest odpowiedzialna za realizację Projektu zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi, a także wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL - podkreśla Monika Mosur-Łagutko.


Audyt projektu potrwa do końca maja. W pierwszej połowie czerwca powstanie sprawozdanie z audytu. Trafi ono do dyrekcji Muzeum, a następnie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA