2 miliony na ratowanie zabytków

2 miliony na ratowanie zabytków

śląskie
graviteo
REKLAMA

Ogłoszono otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Celem konkursu jest wsparcie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego.


O dotacje starać się mogą właściciele lub posiadacze zabytku znajdującego się na terenie województwa i wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem zabytków w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.


W tym roku zgłoszenia przyjmowane będą w 2 terminach:

o    I nabór - do 20 lutego 2012 r. do godz. 15:00,
o    II nabór - do 30 czerwca 2012 r. do godz. 15:00.


Oferty należy wysyłać na adres: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (ul. Ligonia 7, 40-036 Katowice) lub składać w sekretariacie w godzinach 8:00-15:00

W przypadku, gdy wszystkie środki finansowe zostaną w całości wykorzystane na projekty zgłoszone w pierwszej edycji, drugi nabór nie zostanie przeprowadzony.


Priorytetowo traktowane będą projekty mające na celu konserwację zabytków ruchomych oraz kontynuację prac konserwatorskich. Przy ocenie wniosków pod uwagę wzięte zostanie m.in. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, dostępność zabytku, jego stan, a także wysokość środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł,

REKLAMA


Na konkurs Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 2 mln zł. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do wykonania prac. W szczególnych przypadkach (kiedy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną czy naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac) dotacja może być wyższa.


Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na sporządzenie ekspertyz i dokumentacji technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, wykonanie projektu, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku, modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej lub działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu oraz montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.


W roku ubiegłym na 12 zrealizowanych projektów przeznaczono dotację w wysokości 1 mln zł.

 

źródło: Urząd  Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA