Spotkania informacyjne w sprawie przebiegów obwodnicy Oławy źródło: GDDKiA

Spotkania informacyjne w sprawie przebiegów obwodnicy Oławy

REKLAMA
W piątek 10 września 2021 roku, w godzinach 16-18, w budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach odbędzie się spotkanie dla mieszkańców, podczas którego zaprezentowane zostaną wstępne korytarze przebiegów obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94.
Materiały dotyczące proponowanych wariantów przebiegu trasy projektowanej obwodnicy Oławy w wersji papierowej udostępnione będą przed spotkaniem. W wersji elektronicznej dostępne będą na stronie internetowej: www.obwodnicaolawydk94.pl.  
W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań na temat przebiegu wariantów obwodnicy, a także zgłaszania uwag mieszkańców za pomocą udostępnionych formularzy. 
REKLAMA

Zakres i cel inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94, która jest drogą alternatywną dla autostrady A4. Nowo wybudowana obwodnica wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości ok. 11 km. Inwestycja planowana jest do realizacji w formule "Projektuj i buduj" w latach 2026-2029.
Zakres inwestycji to m.in.:
 • Roboty przygotowawcze, tj. m. in. wycinka istniejącej zieleni.
 • Roboty drogowe w zakresie: budowy po nowym śladzie obwodnicy Oławy długości około 11 km, klasy technicznej GP. 
 • Budowa obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów itp.).
 • Przebudowa oraz umocnienie cieków i rowów.
 • Przebudowa uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą.
 • Budowa kanałów technologicznych.
 • Stała organizacja ruchu.
 • Organizacja ruchu na czas wykonania robót.
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska w tym m.in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, ogrodzeń ochronno-naprowadzających.
 • Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w trakcie budowy w standardzie do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
 • Pełna rekultywacja terenów zajętych pod plac budowy.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.
 • Uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.
 • Wykonanie wszelkich innych robót jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
Parametry techniczne projektowanej obwodnicy Oławy:
 • klasa techniczna: GP
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • szerokość poboczy gruntowych: 1,5 m (w tym 0,5 utwardzone)
 • nawierzchnia: bitumiczna
 • kategoria ruchu: KR5
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA