Powstanie kolejny odcinek obwodnicy Poręby i Zawarciagov.pl

Powstanie kolejny odcinek obwodnicy Poręby i Zawarcia

Wojciech.Jenda
REKLAMA

GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na budowę pozostałej części obwodnicy w ciągu DK78. Odcinek o długości 7,5 km stanowiący kontynuację budowanego od marca 2022 r. odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia swój początek będzie miał na budowanym węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które zostanie wybudowane w ramach obwodnicy Kroczyc.

Nowa trasa będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu.

Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-2023.

Terminy realizacji

Na 26 października br. wyznaczony został termin składania ofert. W przypadku braku odwołań i po przeprowadzeniu kontroli przez UZP podpisanie umowy przewidywane jest w pierwszym kwartale 2024 r. Inwestycja będzie realizowana w trybie tradycyjnym, Buduj, i winna zostać ukończona w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Realizacja inwestycji według takiego scenariusza pozwoliłaby na oddanie drogi do użytkowania w połowie 2027 r.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

DK78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Biegnie przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Obwodnica połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.

Budowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym – głównie pojazdów ciężarowych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany. Przeniesienie części ruchu, szczególnie pojazdów ciężkich, poza obszar miejskiej zabudowy wpłynie na uspokojenie ruchu na sieci istniejącej. Budowa umożliwi skierowanie ruchu tranzytowego na drogę o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym.

Dzięki nowemu przebiegowi przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut, omijając kilkadziesiąt skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78.

To nie jedyne inwestycje na wschodnim odcinku DK78 w województwie śląskim

DK78 w województwie śląskim liczy ponad 166 km, z czego w administracji katowickiego oddziału GDDKiA znajduje się ponad 134 km. Jej wschodni odcinek od Mierzęcic do granicy województw w Goleniowach ma ponad 75 km długości. Na tym odcinku przygotowujemy do realizacji kolejne trzy obwodnice: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów oraz prawie 6-kilometrowy odcinek Pradła - Irządze, zlokalizowany pomiędzy dwiema planowanymi obwodnicami: Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów. Szacunkowa łączna długość tych trzech obwodnic to 24,5 km, z czego 9,1 to długość obwodnicy Kroczyc, 2,3 km obwodnicy Pradeł, a 13,1 km Szczekocin i Goleniów. Prace przygotowawcze dla obwodnic rozpoczęły się już wiele lat temu, w związku z czym są one już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dzięki ujęciu zadań w Programie budowy 100 obwodnic zostały zawarte umowy na dalsze prace polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej. Dla obwodnicy Kroczyc i Pradeł 30 września 2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do Wojewody Śląskiego. Szacujemy, że ogłoszenie przetargu dla realizacji inwestycji w formule tradycyjnej powinno nastąpić w IV kw. 2023 r. Natomiast dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów, pomimo iż wniosek o wydanie decyzji ZRID również złożono 30 września 2022 r., przewidujemy, że do ogłoszenia postępowania przetargowego powinno dojść w III kw. 2024 r. Natomiast 12 maja br. podpisaliśmy umowę z Wrocławskim Biurem Projektów Drosystem dla rozbudowy odcinka Pradła – Irządze. Realizacja projektu budowalnego powinna potrwać do 18 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do listopada 2024 r. Umowa obejmuje także wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom (8 miesięcy). Wykonawca będzie też odpowiedzialny za pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót, wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej (83 miesiące). Termin realizacji wszystkich zadań przewidzianych umową wyniesie 109 miesięcy. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2025-2027 r.

Do 2027 r. przebudujemy lub wybudujemy w nowym śladzie prawie 55 km DK78 we wschodniej części województwa.

REKLAMA

Co się dzieje na budowie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia

Wykonawca koncentruje się na dokończeniu robót ziemnych, wykonywaniu podbudów z kruszyw mineralnych oraz wykonywaniu kolejnych warstw z mieszanek asfaltowych. Zaawansowanie wykonywania nasypów dla całej budowy wynosi 70 proc. Zbliżamy się do zakończenia wykonania wykopu dla trasy głównej a w obrębie węzłów Kuźnica oraz Kromołów trwają intensywne prace przy wykonywaniu nasypów. Zaawansowanie prac ziemnych pozwoliło otworzyć front robót przy budowie dolnych i górnych warstwy podbudowy jezdni z kruszyw mineralnych. Jesteśmy już na półmetku wykonywania tego zakresu. Postępują również roboty przy wykonywaniu warstw z mieszanek asfaltowych. Wykonywanie warstwy podbudowy asfaltowej oraz warstwy wiążącej w ciągu trasy głównej obwodnicy osiągnęło poziom 30 proc. W sierpniu rozpoczęto humusowanie i obsiewanie skarp nasypów i wykopów. Kontynuowane są także roboty na wszystkich obiektach mostowych. Ustroje nośne zostały wykonane na dziewięciu obiektach mostowych, a zaawansowanie prac mostowych wynosi 60 proc. Postępują również roboty przy obiektach służących zapewnieniu migracji zwierząt pod obwodnicą, które osiągnęły poziom 73 proc. całego zakresu. Wykonanych zostało 25 przepustów ekologicznych. Wykonanie rzeczowe obwodnicy Poręby i Zawiercia zbliża się do 43 proc.

Zakres i cel inwestycji 

Kontrakt obejmuje wykonanie nowego odcinka DK78 o długości ok. 16,7 km, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 793 w Siewierzu oraz z ul. Oleśnickiego, a także dwóch węzłów drogowych. Węzeł Kuźnica – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 796 wykonany zostanie w postaci węzła typu karo, a węzeł Kromołów na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 791 w postaci węzła typu trąbka. Wjazd na oba węzły będzie możliwy przez rondo usytuowane na drodze wojewódzkiej. Na tym odcinku powstanie siedem wiaduktów i cztery mosty zintegrowane z przejściami dla zwierząt oraz jedno duże przejście dla zwierząt górą. Zlokalizowane jest ono na początku obwodnicy w Siewierzu i przeznaczone jest dla zwierząt dużych, w tym łosia, którego populacja we wschodniej części województw śląskiego – na styku z województwami małopolskim i świętokrzyskim przekracza 200 sztuk. Ograniczenie wpływu ruchu drogowego na środowisko osiągniemy również poprzez budowę przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zbiorników zastępczych dla płazów, nasadzenia zieleni.  Na poprawę klimatu akustycznego wpłynie montaż ekranów akustycznych pochłaniających o długości prawie 2 km. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego osiągniemy dzięki budowie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wygrodzenia ochronnego drogi krajowej i oświetlenia drogowego. To ostatnie, aby ograniczyć zużycie energii, wykonane zostanie w technologii LED. Powstaną także chodniki o długości około 400 m.

Umowa

Przypominamy, że umowę z konsorcjum firm: Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner), o wartości prawie 414 mln złotych, podpisaliśmy 23 grudnia 2019 r. z pierwotnym terminem zakończania umowy przypadającym na 23 kwietnia 2023 r. Po trzech latach od zawarcia umowy, 23 grudnia 2022 roku podpisaliśmy aneks, wydłużając czas na ukończenie inwestycji o 358 dni, czyli do 30 lipca 2024 roku. Podpisanie aneksu jest następstwem częściowego uznania przez Zamawiającego roszczenia ostatecznego Wykonawcy w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 z dofinansowaniem UE

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 została przewidziana do współfinansowania ze środków UE.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie dla pierwszego odcinka obwodnicy, planowany całkowity koszt realizacji Projektu, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi łącznie ponad 263 mln zł. Na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 dofinansowanie ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wynosi ponad 215 mln zł.

Aktualne informacje o budowie obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 dostępne są na stronie internetowej inwestycji.

gov.pl
gov.pl

Źródło: gov.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA